Institute of Agricultural Products Processing Engineering of Jiangsu University
Food Intelligent Equipment Research Center
Home   About APPEI   Faculty   Research   Transferable Technology   Exchange and Cooperation   Recruitment   Chinese
News
News & Events
Notice
 
Notice English > News > Notice > 正文
Literature review and opening report information publicity of the 2019 master's degree in the School of Food and Bioengineering
Date:2020-12-10   View:

(Non-destructive testing technology for agricultural products and food and direction of intelligent equipment)

time location Name 类型 专家
13:30-18:00, December 15 Room   303, Wenhua Building Zhang Yunlian Academic Master Huang   Xingyi (Chairman), Wang Chengquan, Shi Jiyong, Sun Zongbao, Lin Hao, Zhang   Can, Ouyang Qin (Secretary: Zhou Chenguang)
Zhu Afang
Guo Chuang
Zhang Maoni
Wang Yu
Zhang Xue
Jiang Hao
Wang Li
Samuel Tito
Yang Hanli
Hukino
Liu Xuhao
Auriol Ngouana
Marcillinus Zekruman
Gan Ziyu
Wang Xinyu
13:30-18:00, December 15 Room   506, Wenhua Building Zhang Lu Specialized master Chen   Quansheng (Chairman), Cai Jianrong, Li Guoquan (Enterprise Expert), Zhang   Xinai, Zhang Wen, Zhang Di, Guo Zhiming (Secretary: Li Zhihua)
Huang Chujun
Tian Jing
Wang Zhimin
Chen Ping
Wang Yueying
Zhang Changcai
Niu Zeng
Gao Yunlong
Chen Zhiyu
Huang Xueyue
Yan Yan
Chen Zhiyang
Liu Li
Zhu Dan
Yu Chunlin


Copyright © 2020 ncp.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:No.301 xufu road zhenjiang city Jiangsu Province Tel:0511-88795305 Zip:212013